S. Arumugasamy, N. Jayashankar, K. Subramanian, Subhashini Sridhar, K. Vijayalakshmi